Föreningen är ansvarig för avloppsledningen, den s.k. samlingsledningen, som löper parallellt under radhuslängorna. Till denna ledning ansluter sedan varje fastighets avlopp från toaletter, kök, tvättstuga etc. Dessa ”påstick” vilar under fastighetsägarens ansvar. Vid stopp i samlingsledningen bekostar föreningen spolningen.

En förutsättning för att föreningen ska betala spolfakturan är att:

  1. Kontakt tas med ordförande eller vice ordförande innan beställning av spolning.
  2. Fastighetsägaren beställer själv spolningen och kommer överrens med spolfirman om tid och tillträde. Jourtid bör undvikas.
  3. Att det framgår av fakturan att stoppet suttit i samlingsledningen.