Låt oss alla som bor på Rottnerosbacken tillsammans värna om vårt vackra område. Att vi själva (156 radhushushåll) tycker att vårt område är vackert kanske inte är så konstigt men också många besökare har vittnat om vilket fint område vi bor i. Vi är alla olika och inom ett bostadsområde som vårt finns en rad olika uppfattningar om vad som är viktigt för att vi ska kunna bibehålla trivseln i området. Föreningen har därför upprättat gemensamma ordningsreglerför oss som bor här och om vi alla gör vårt bästa för att leva upp till dessa ska vi nog lyckas trivas tillsammans trots skilda meningar.

Om du har frågor om dessa ordningsregler eller om något skulle vara oklart, är du välkommen att kontakta ditt kvartersombud eller någon i styrelsen.
Ordningsreglerna upprättas och revideras vid behov av styrelsen.


Trafik och parkering

På själva Rottnerosbacken likväl som på Värmlandsvägen gäller 30 km/h. 
På våra kvartersvägar gäller regleringen gångfartsområde:
Vid trafikering av gårdsgata gäller följande: 

·         Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

·         Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

·         Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Det går självklart bra att man kör till sitt hus för i och urlastning.

Det är endast tillåtet att parkera på p-rutor på föreningens mark, ingen annanstans, t ex gräsplättar här och där, vändplaner och på kvartersvägar.
Du som parkerar på Rottnerosbacken är själv skyldig att se till att du inte hindrar gatustädning och snöröjning, tänk på att vi alla drabbas om detta inte kan utföras på ett bra sätt.

Du som har tomt har ansvar för att grenar och kvistar från din tomt inte hänger ut över gatu- och parkmark. De kan skymma sikt, belysning eller utgöra risk på annat sätt. Vi följer Stockholms Stad föreskrifter.


Garagen

Det är inte tillåtet att koppla in motorvärmare, kupévärmare eller dylikt i garagen, det drar för mycket el. Det är givetvis inte heller tillåtet att permanent koppla in annan utrustning som drar el. Du kan dock tillfälligt koppla in t ex dammsugare eller lampa för att kunna meka i garaget.

Det är viktigt att hålla golvet i garaget sopat och att smältvatten vintertid rakas ut, detta för att undvika fuktproblem.
Det är inte tillåtet att plantera närmare än 50 cm från garagevägg. Inga tomter angränsar närmare än 50 cm till en garagevägg, de 50 cm är föreningens mark som ska vara tillgänglig vid t ex behov av underhåll.

Enligt Brandskyddet i Stockholm får man i sitt garage förvara bil med reservdunk (som helst ska förvaras i bilen). Det är dock förbjudet att förvara sådant som gas och gasol i garagen. Man får heller inte utföra åtgärder som kan påverka ventilationen i garagelängorna till det sämre.


Gemensamma grönytor och planteringar

När det gäller medlemmars vilja att själva renovera gårdar eller andra gemensamhetsytor ute, uppmuntras det initiativet.

Gårdarna har ett visst självbestämmande när det gäller planteringar och buskar. Det är viktigt att alla på gården samt kvartersombud är ense om vad som ska göras. Innebär arbetet kostnader ska ett specificerat kostnadsförslag först lämnas till styrelsen. Åtgärder på gårdarna planeras och genomförs i samband med städdagarna.

Angående borttagande av träd och större buskområden på samfällighetens mark måste detta godkännas av styrelsen.
När det gäller träd, vägar, buskar och dylikt som ligger på kommunens mark hänvisar vi till Stockholms Stad.

Husdjur

När det gäller hundar och katter och eventuella andra husdjur, är det de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun och Lagen om tillsyn över hundar och katter som gäller. Dessa innebär bl a att katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. För hundar gäller att hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag. 
Du som är hund- eller kattägare (eller annat husdjur) är själv skyldig att hålla dig underrättad om vad som gäller.


Nedskräpning

Självklart skräpar vi inte ner inom området, varken på Rottnerosbacken, på kvartersvägar allmänningar eller tomter. Att kräva att vi låter bli att kasta t ex flaskor, burkar, plastpåsar o dyl. är kanske självklart för de flesta men tänk på att t ex cigarettfimpar i allra högsta grad är skräp, precis som tuggummipapper mm.  Det är viktigt att vi också talar med våra barn om detta. Tänk på att vuxnas beteende också påverkar barnens. Vi måste ha för vana att värna om vår närmiljö och plocka upp ordentligt efter oss.


Trädgårdsavfall

Föreningen har inga egna komposter eller annan hantering av trädgårdsavfall så därför ska allt sådant lämnas på närmsta återvinningscentral.

Grovsopor och annat avfall, som ej ryms inom hushållsavfallet kan man kostnadsfritt lämna på stadens återvinningsstationer. Sådana finns bl. a i Högdalen och i Östberga.


Tillbyggnader, ombyggnader, friggebodar

Det är viktigt att man tar reda på vad som gäller innan man startar ett bygge. Det som gillas av en behöver inte vara uppskattat av en annan. En hel del är reglerat av Stockholms Stad och ibland behöver man bygglov. Mer om detta kan man hitta på www.stockholm.se/sbk, här kommer dock några korta utdrag:


Friggebodsregeln: Här måste man alltid, oavsett storlek på byggnationen, få tillstånd av grannen om avståndet till grannen är 4,5 m eller mindre. Tänk på att föreningens gemensamma mark och även Stockholms Stads mark är grannen i många fall. Man måste då ha tillstånd från föreningens styrelse respektive bygglov från Stockholms Stad. Man bör i samtliga fall inhämta skriftligt godkännande.

 
Tillträde

Föreningens styrelse äger rätt till tillträde till medlemmarnas fastigheter och garage för anordnande av inspektion och underhåll av gemensamhetsanläggningar. Se vidare föreningens stadgar!